Allmänna användarvillkor

Avtal om viss transport, tjänst eller produkt ingås mellan användaren och respektive leverantör eller researrangör. Travellink påtar sig under inga omständigheter något ansvar för att tredje man (tex leverantör/flygbolag eller researrangör) på avtalsenligt vis utför eller levererar de transporter, tjänster och produkter som användare köper.

Som resenär är du skyldig och ansvarar för att ha giltigt pass, visum, transitvisum och andra eventuella dokument som krävs samt nödvändiga vaccinationer. Många länder kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter hemresedatum. Viseringsregler förändras konstant så även om du rest till landet förut och då inte behövt visum är det klokt att kontrollera det igen.

Travellink ansvarar under inga omständigheter för indirekta förluster (inklusive bla minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av att transporten, tjänsten eller produkten inte kunnat utnyttjas på avsett vis, utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man fallit bort, inte blivit riktigt uppfyllt eller ej kunnat ingås (eller skadestånd till följd därav) eller liknande förluster eller utebliven eller minskad vinst) som användare förorsakas till följd av nyttjande av webbplatsen eller innehållet.

Användarvillkor
Dessa användarvillkor reglerar allt användande av webbplatsen och dess innehåll. Travellink förbehåller sig rätten att utan varsel ändra användarvillkoren.

Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätter, varumärkesrätter och patent) till webbplatsen och dess innehåll, däribland text, siffror, priser, tidtabeller, bilder, profiler, grafer och figurer (fortsättningsvis kallat "Innehållet") tillkommer Travellink eller Travellinks leverantörer och samarbetspartners. Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut kopior av skärmbilder för eget bruk att använda i samband med informationssökning och beställning. Det är inte tillåtet att använda webbplatsen och Innehållet i kommersiellt syfte t.ex. vidaredistribution eller publikation, utan Travellinks uttryckliga medgivande.

Missbruk
Webbplatsen och Innehållet får ej användas i spekulationssyfte eller för att göra falska eller bedrägliga beställningar i vilket syfte det än må vara. Sådant och annat missbruk kan vara brottsligt och kan komma att polisanmälas. Dessutom kan det ge upphov till skadeståndsansvar. Travellink förbehåller sig rätten att förhindra att användare som missbrukat (eller med fog kan förväntas missbruka) webbplatsen eller Innehållet fortsättningsvis får tillgång till hela eller delar av webbplatsen eller Innehållet.

Lösenord och liknande
Det åligger användare att hålla alla lösenord, id och andra koder hemliga och förvara dem så att obehöriga inte får tillgång till dem. Har användare flera koder som används i samband med webbplatsen skall dessa förvaras åtskilda. Användare ansvarar för de transaktioner som genomförs med användarens koder. Förlust av kod eller misstanke om att obehörig fått del av kod skall omedelbart meddelas Travellink.

Länkar
Travellink påtar sig inget ansvar för innehåll, funktionalitet, material osv. på webbplatser vilka länkat till Travellinks webbplats eller till vilka Travellinks webbplats länkar.

Ansvar
Innehållet på webbplatsen kan innehålla fel eller vara bristfälligt på grund av tekniska orsaker, felskrivningar eller andra orsaker. Travellink påtar sig inget ansvar för sådana fel eller brister.

Travellink garanterar inte att Innehållet går att använda för visst ändamål eller att Innehållet som tillhandahålls av tredje man är korrekt, uppdaterat eller fullständigt. Travellink garanterar inte heller ägarskap eller upphovsrätt till innehåll som tillhandahålls av tredje man. Användaren accepterar att hålla Travellink ansvarslöst för konsekvenserna av användarens agerande (eller brist på agerande) på grundval av Innehållet.

Travellink garanterar inte att webbplatsen har viss tillgänglighet eller vissa svarstider. Travellink frånskriver sig uttryckligen allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador och förluster som uppstår som en följd av Innehållet (eller brist på eller i detsamma) eller att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande.

Travellinks ambition är att all kommunikation skall vara virusfri, men påtar sig inget ansvar för konsekvenser till följd av att ambitionen inte uppnås.

Innehållet tillhandahålls i "BEFINTLIGT SKICK".

AVTAL OM VISS TRANSPORT, TJÄNST ELLER PRODUKT INGÅS MELLAN ANVÄNDAREN OCH RESPEKTIVE LEVERANTÖR ELLER RESEARRANGÖR. TRAVELLINK PÅTAR SIG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR ATT TREDJE MAN (T.EX. LEVERANTÖR ELLER RESEARRANGÖR) PÅ AVTALSENLIGT VIS UTFÖR ELLER LEVERERAR DE TRANSPORTER, TJÄNSTER OCH PRODUKTER SOM ANVÄNDARE KÖPER.

TRAVELLINK ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR INDIREKTA FÖRLUSTER (INKLUSIVE BL.A. MINSKNING ELLER BORTFALL AV PRODUKTION ELLER OMSÄTTNING, FÖRLUST TILL FÖLJD AV ATT TRANSPORTEN, TJÄNSTEN ELLER PRODUKTEN INTE KUNNAT UTNYTTJAS PÅ AVSETT SÄTT, UTEBLIVEN VINST TILL FÖLJD AV ATT AVTAL MED TREDJE MAN FALLIT BORT, INTE BLIVIT RIKTIGT UPPFYLLT ELLER EJ KUNNAT INGÅS (ELLER SKADESTÅND TILL FÖLJD DÄRAV) ELLER LIKNANDE FÖRLUSTER ELLER UTEBLIVEN ELLER MINSKAD VINST) SOM ANVÄNDARE FÖRORSAKAS TILL FÖLJD AV NYTTJANDE AV WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET.

Skulle Travellink slutligen befinnas ersättningsskyldig skall ersättningsskyldigheten aldrig överstiga ett (1) prisbasbelopp.

Tillämplig lag
Vid tvist i anledning av användandet av webbplatsen eller Innehållet skall svensk lag tillämpas utan beaktande av lagvalsregler.

OBS! Tvister och övriga villkor avseende den transport, produkt eller tjänst användaren köpt regleras i det avtal användaren ingår med respektive leverantör eller researrangör.